Начало

Ландшафтни проекти

Идеен проект озеленяване

Идеен проект за озеленяване на обект "Жилищна сграда с магазини в партера" - основа за създаване на работен проект за озеленяване, съобразен с изискванията и данните от геодезическото заснемане на

Въз основа на предпроектни проучвания и анализи на дадения обект се изготвя Идеен проект, който предлага най-добрите решения за оформянето и максималното опълзотворяване на територията, съобразено

Фаза Работен проект включва:
- Проект на алейната мрежа с подробно котиране на алеите и площадките с оглед на тяхното по-лесно трасиране на място;

Техническият проект се разработва въз основа на съгласувания Идеен проект. Той включва:
- Дендрологичен проект на дървесната, храстовата и цветната растителност;

Ландшафтен проект

Изготвяне на проектна документация по част паркоустройство и благоустройство.

Страници

Реклами